På lærermenuen præsenteres undervisningsmaterialer og artikler medbeskrivelser, metoder og idéer om globale og interkulturelle emner. En del har vi selv udviklet, en del er overtaget fra bl.a. Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningssider, EVAM samt Global.dk. Nogle er gamle materialer men vi har fornyet links og kun bibeholdt dem vi stadig finder inspirerende og anvendelige.

Noget materiale indgår i større samlinger, f.eks. Global Undervisning og Globale temaer til ungdomsuddannelserne. De ligger imidlertid også samlede under Materialesamlinger i lærermenuen.

Anvend søgefunktionen hvis du mangler bestemte emner etc.

Teambuilding

Teambuilding kan foregå på flere måder. Metoder som cooperative learning og storyline fremmer også teambuilding. Følgende er et forslag til, hvordan en hel dag kan sammensættes omkring teambuilding med forskellige øvelser, der støtter hinanden.

Øvelserne er samlet af Ellen Farr, AsaConsult

Følgende øvelser er valgt:
 
 

1. Energizer: Laksen, myggen og bjørnen
2. Tændstik
3. Byg en bro
4. Puslespilsøvelse

 

5. Legoøvelse
6. Holdningsøvelse
7. Energizer: Kluddermor

1. Energizer: Laksen, myggen og bjørnen

Formål:
En Zen inspireret øvelse om at aflæse andres kropssprog. Øvelsen er en energizer som skaber en god aktiv stemning og giver god motion. Legen øver eleverne i psykologisk skarpsindighed ved at opøve evnen til at forudse det andet holds valg. Ved at holdene hele tiden skifter, når nye medlemmer hives over på det andet hold undgår man at der bliver taberhold – idet alle bliver medlemmer på skiftende hold, osv.

Varighed:
30 min eller efter ønske.

Reglerne
Laksen kan sluge myggen, myggen kan stikke bjørnen, Bjørnen kan slå laksen ud med labberne.
På givet signal i legen gøres følgende bevægelser :
Bjørnene løfter armene over hovedet og udstøder et brøl,
Myggene bevæger armene som vinger og siger bzbzbz,
Laksene samler hænderne foran sig og bevæger armene i svømme agtige bevægelser fra side til side og siger ingenting.

Selve legen:
Klassen deles i 2 hold. De 2 grupper aftaler nu hver især uden at den anden gruppe kan høre det, hvilken skikkelse man vil antage. De 2 hold tager opstilling i 2 rækker med ca. 6 meters afstand mellem rækkerne. Marker en midterlinie. Læreren dirigerer ved at klappe i hænderne og de to hold går nu langsomt og spændt frem mod hinanden mens der tælles ned: 1 -2- 3. Når de når midterlinien klapper læreren i hænderne og de 2 holds deltagere forvandler sig nu til den skikkelse, de er blevet enige om hver især.
Så snart de 2 hold har aflæst hinandens skikkelser og hver især fået tænkt, hvem der har overtaget – af henholdsvis, laks, myg, bjørn. Så springer det vindende hold frem og forsøger at fange en fra det andet hold, som samtidig skynder sig at flygte om bag deres egen 3 meters linie, hvor de er i sikkerhed.: laksene vinder overfor bierne- bierne overfor bjørnene, bjørnene overfor laksene. Hvis holdene har valgt samme skikkelse klapper læreren i hænderne og hvert hold aftaler nu en ny skikkelse.
De fangne elever tilhører nu vindernes hold og spiller med mod det andet hold.
Legen fortsætter så længe som eleverne synes det er sjovt. Det gælder om at blive gode til at forudse det andet holds valg af skikkelse som i håndlegen med stenen, papiret og saksen som de fleste kender.
Hvis legen leges udenfor kan man lade fangelegen få videre rammer så der løbes mere.

Til top

2. Tændstikøvelse

Ideen med øvelsen er at elverne uden at tale sammen skal ende med at få et givet antal tændstikker.

Formål:
Øvelsen optræner elevernes samarbejdsevne, deres evne til at tilpasse sig og aflæse hinandens og gruppens behov og regnefærdigheder ellers kan man ikke løse opgaverne.
 

Varighed
Fra 5 til 20 min.efter ønske

Fremgangsmåde
I denne leg skal der være tre evt 4 elever på hvert hold. De får hver 5 eller 6 tændstikker. Læreren siger nu et tal f.eks 11 Der tælles til tre og eleverne rækker en hånd frem med et vilkårligt antal tændstikker. Summen udregnes og eleverne prøver igen indtil det opgivne antal tændstikker nås. MEN det er ikke tilladt at tale sammen med ord eller fagter under legen.

Læreren siger nu et nyt tal f.eks 7. Øvelsen gentages så længe det ønskes.

Til top

3.Byg en bro

Formålet:
Formålet er, at eleverne bliver bevidste om samarbejdets betydning i en gruppe. Specifikt fokuserer øvelsen på elevernes evne til at planlægnings- og arbejde målrettet og kreativt sammen

Varighed
Ca. 2x45 min.

Materialer
Et klasselokale eller en gymnastiksal med masser af gulvplads, en god portion avispapir og tape, en tennisbold, et målebånd, saks, papir, blyant.

Forberedelse
Klassen inddeles i grupper med 5-7 elever i hver gruppe. Hver gruppe får en bunke avispapir, en rulle tape, en saks, papir og blyant.

Fremgangsmåde
Giv eleverne følgende opgave: ”Jeres opgave i grupperne er at bygge en bro af avispapir og tape. Inden I begynder at bygge, skal I lave en arbejdsplan og en tegning af broen. Tegningen skal være meget præcis. Hvis I undervejs finder ud af, at det ikke er muligt at bygge den bro, I har planlagt, skal I ændre tegningen, inden I begynder at ændre selve broen. Broen skal være mindst en halv meter høj og halvanden meter lang. Når broen er færdig, skal det være muligt at rulle en tennisbold hen over den. I har 45 min. til rådighed. God fornøjelse”. Vær sikker på at alle har forstået opgaven, inden øvelsen påbegyndes.
Under øvelsen skal du og eventuelt et par kolleger observere gruppeprocesserne. Du kan også vælge at lade to elever være observatører. Læg mærke til hvordan eleverne arbejder sammen, og hvordan de løser opgaven. Hvilken rollefordeling opstår i grupperne? Hvordan tages beslutninger i gruppen, og hvordan føres de ud i livet? Hvordan formår eleverne at anvende den planlagte tegning af broen?

Opfølgning
Når de 45 min. er gået, stoppes byggeriet – også selvom eleverne ikke er blevet færdige! Broerne måles, for at se om de opfylder de foreskrevne mål, og en tennisbold trilles forsøgsvis over. De enkelte grupper argumenterer undervejs for, hvorfor lige netop deres bro skal vinde konkurrencen. Du og eventuelt dine kolleger voterer og overrækker præmien.
Herefter følges op på øvelsen enten i grupperne, eller i plenum ved at eleverne fortæller, hvordan eleverne synes, samarbejdet er forløbet. Spørg ind og brug dine observationer fra processen.

Spørgsmål kan f.eks. være:

 • Hvordan synes I det gik?”
 • Hvad fremmede/hæmmede processen?”
 • Hvad tænker I om rollefordelingen i gruppen?”
 • Fik I bygget den bro, I havde planlagt?”
 • Hvad overraskede Jer undervejs?”
 • Hvad medvirker til, at en gruppe fungerer rigtig godt?”
 • Hvad har I lært af at lave denne øvelse?”
 • Hvordan vil I løse en lignende opgave i fremtiden?”

Til top

4. Puslespilsøvelse

Formål
Formålet med denne øvelse er, at eleverne bliver bevidste om samarbejdets betydning i en gruppe. Specifikt er målet at skærpe elevernes opmærksomhed på hinandens arbejdsprocesser, og værdien i både at give og modtage.

Varighed
Ca. 45 min.

Materialer
Et klasselokale med gulvplads eller borde, hver med plads til 4-6 elever, kuverter, billeder, saks og spørgsmål til observatøren.

Forberedelse
Find en række billeder og klip dem ud som puslespil. Der skal være ca. 6-8 brikker i hvert puslespil. Del eleverne op i grupper på 4-6 elever. Én elev i gruppen vælges som observatør. De andre elever i gruppen får hver udleveret en kuvert med puslespilsbrikker. Der skal være det antal puslespil, som der er elever med i øvelsen. Er der ud over observatøren 4 i gruppen, skal der dermed udleveres 4 kuverter, hvor brikker fra 4 puslespil er blandet i kuverterne. Der skal være det samme antal brikker i alle kuverter.

Fremgangsmåde
Giv eleverne følgende introduktion: I har nu alle fået en konvolut med en række brikker. Opgaven går ud på, at I skal samle brikkerne fra kuverterne, så alle til sidst har et færdigt billede foran sig. Der er brikker fra forskellige puslespil i alle kuverterne. Opgaven skal løses via følgende vigtige regler:

 • I må ikke tale, mens I udfører opgaven.
 • Giv brikker væk for at hjælpe andre, men I må ikke lave andres puslespil.
 • I må ikke selv bede om brikker fra andre eller gøre tegn til, at I mangler brikker.
 • I må ikke tage brikker fra andre.

Opgaven er løst, når alle i gruppen har et færdigt puslespil foran sig (eller når en eventuelt fastsat tid er gået)
Observatøren instrueres i at holde øje med, hvordan processen skrider frem – dette foregår adskilt fra gruppen. Observatøren skal skrive noter undervejs, og kan anvende nedenstående spørgsmål til inspiration.

Spørgsmål til observatøren

 • Hvordan arbejder gruppen sammen om opgaven?
 • Hvem af deltagerne i gruppen er villige til at give brikker væk uden at modtage nogle?
 • Hvem af deltagerne i gruppen er opmærksomme på andres behov?
 • Hvilke forskelle er der på, hvordan deltagerne i gruppen løser opgaven - hvordan?
 • Hvad virker godt?
 • Hvad gør processen lettere/sværere?
 • Hvad kan deltagerne gøre anderledes?
 • Andre observationer…

Opfølgning
Efter øvelsen fortæller observatøren, om det han/hun har lagt mærke til undervejs i processen. Det kan i denne forbindelse være en god ide, at udstikke nogle regler for konstruktiv feedback. Herefter får de andre elever frit mulighed for at fortælle, hvordan de synes opgaven er gået, og endelig diskuteres elevernes oplevelser i plenum. Spørg ind til elevernes oplevelser ved fx at spørge:

 • Hvordan synes I, at det gik med samarbejdet i øvelsen?
 • Hvordan fik I lavet Jeres billeder?
 • Hvad fremmede/hæmmede processen?
 • Hvad kunne I have gjort mere af, der virkede godt?
 • Lagde I mærke til, om der var forskel på, hvordan I løste opgaven?
 • Hvad synes I, at man kan lære af denne øvelse?
 • Hvordan vil I løse en lignende opgave i fremtiden?

Hvis I er flere lærere, kan denne sidste diskussion og refleksion med fordel foretages i de enkelte grupper.

Til top

5. Legoøvelse

Formål
Formålet med denne øvelse er, at eleverne bliver bevidste om samarbejdets betydning i en gruppe. Øvelsen skal bl.a. give stof til eftertanke i forhold til sammenhængen mellem individuelle og fælles opgaver/interesser, samt hvordan dette håndteres.

Varighed
Ca. 2x45 min.

Materialer
Et klasselokale med gulvplads, en god portion legoklodser, legoplader til at bygge på, saks, papir og blyant.

Forberedelse
Klassen inddeles i 2-3 grupper . Hver gruppe får en bunke legoklodser og en legoplade til at bygge på. De individuelle opgaver printes og klippes ud. Du kan finde de individuelle opgaver her. Er der mindre end 12 elever i den enkelte gruppe, udvælges et antal opgaver svarende til antal elever i gruppen.

Fremgangsmåde
Giv eleverne følgende introduktion: ”I skal nu som gruppe lave et bygningsværk af legoklodser. Hver enkelt af Jer får også en individuel opgave, som I skal udføre under byggeriet. Den individuelle opgave er hemmelig for de andre i gruppen, og må ikke afsløres (individuelle opgaver udleveres på små sedler). I får nu 25 min. til at bygge jeres bygningsværk. Under byggeriet skal der være total tavshed. I skal fortsætte byggeriet, indtil tiden er gået. God fornøjelse”. Vær sikker på, at alle har forstået både den fælles og den individuelle opgave inden øvelsen påbegyndes.
Under selve øvelsen skal du og/eller enkelte elever observere gruppeprocesserne. Læg mærke til, hvordan eleverne arbejder sammen, og hvordan de løser opgaven. Hvordan foregår kommunikationen? Hvordan reagerer eleverne i processen? Er der nogen, der er mere dominerende end andre? Noter undervejs.

Opfølgning
Eleverne skal nu på skift læse deres individuelle opgave højt for de andre i gruppen, og fortælle, om de har fået løst deres opgave, samt hvad der gjorde det muligt/umuligt. Herefter diskuteres frit i gruppen om, hvordan samarbejdet i gruppen er forløbet under opgaven. Undervejs spørges ind, og suppleres med de observationer du og eventuelle andre observatører har gjort undervejs. Spørgsmål til refleksion og diskussion kan fx være:
1. Hvordan synes I, at det gik?”
2. Hvordan var det, at skulle løse både en fælles og en individuel opgave?”
3. Hvad synes I, at man kan lære af denne øvelse?”
4. Hvordan vil I løse en lignende opgave i fremtiden?”.
Den sidste del af diskussionen kan med fordel foretages i plenum med hele klassen
samlet.

Klip opgaverne ud

Kopiark: ”12 individuelle opgaver til legoøvelsen”

Du er den eneste, der må bygge de tre første lag klodser i bygningsværket.

 • Du skal sikre, at alle deltager i byggeriet af klodslag 9 og 10.
 • Du skal sikre, at 3. og 4. lag klodser i bygningsværket kun består af gule klodser.
 • Du skal sikre, at 2. og 5. lag klodser i bygningsværket kun består af røde klodser.
 • Du skal sikre, at 2. og 6. lag klodser består af præcis 8 klodser.
 • Du skal sikre, at der max. er 3 af elever, der bygger 4. og 7. lag.
 • Du er den eneste, der må bygge lag 5 og 6 i bygningsværket.
 • Du er leder af gruppen.
 • Du skal sikre, at der max. bliver brugt 8 klodser i 3. og 5. lag af bygningsværket.
 • Du skal sikre, at klodser der støder op til hinanden i 1., 6. og 8. lag ikke har samme farve.
 • Du skal sikre, at der ud over dig selv er 2 andre og kun to andre deltagere, der bygger i 4. og 8. lag.
 • Du skal sikre, at bygningsværket max. består af 10 lag klodser. Hvis arbejdet går i stå efter 10. lag, skal du søge for, at der bliver bygget videre i lagene under 10. lag.

Til top

6. Holdningsøvelse

Mål: at få eleverne til at begrunde deres holdninger og forstå andres

Materialer: Mærk 3 områder i den modsatte side af lokalet: Enig- Uenig- Ved ikke
Evt. kan man tilføje 2 områder med skiltene: næsten enig- næsten uenig

Fremgangsmaåde: Hele klassen stiller sig i den ene side af klassen.
Læs nu nogle udsagn op for klassen. Bed dem dernæst stille sig ud for de forskellige områder. Få forskellige elever til at begrunde hvorfor de står de forskellige steder.
Ved at flytte sig fysisk tvinges eleverne til at tage stilling. Ved at skulle begrunde deres meninger for resten af klassen bliver de nød til at kunne finde argumenter for deres holdninger. Ved at høre hinandens meninger får de en mulighed for at høre afvigende synspunkter.
Slut evt. hvert enkelt spørgsmål af med at spørge om nogen af dem ønsker at skifte plads- og hvorfor.
Forslag til udtalelser- find selv på flere-i gruppèr !

1. Hvid er den smukkeste farve
2. Det er smukkest at være solbrun
3. Vi skal have fri indvandring i Danmark
4. Der er for mange kinesere i Danmark
5. Der bor for mange danskere på Solkysten
6. Mænd er klogere end kvinder
7. Kvinder er kønnere end mænd
8. Alle bør kunne købe ejendom i Danmark
9. Tyskere bør kunne købe sommerhuse i Danmark
10. Det bør forbydes at gå med uniform
11. Man bør ikke gå med kasket i skole
12. Kvinder må ikke gå med hovedtørklæde i skole eller på arbejde
13. Nazistiske grupper bør forbydes
14. Der bør være ytringsfrihed i Danmark
15. Alle kriminelle bør udvises
16. Alle danskere er demokrater
17. Alle der bor i Danmark bør kunne tale flydende dansk
18. Danskere der bor i Spanien bør tale flydende spansk
19. Danskere bør kunne rejse overalt i verden
20. Danmark bør udstede fri indrejse til alle nationaliteter
21. Jeg mener jøder ikke må slagte deres dyr efter religiøse traditioner
22. Jeg mener muslimer må have deres egne skoler i Danmark
23. Jeg opfatter mig selv som tolerant !

Vær opmærksom på ikke at give eleverne indtryk af at der er rigtige og forkerte svar, men lad eleverne tage stilling og argumenter

Til top

7. Energizer: ”Kluddermor”

Efter en lang dag spækket med øvelser kan det være dejligt at slutte dagen af med at fjolle rundt og klare hjernen. Lav derfor denne leg med eleverne, inden de går hjem.
Eleverne danner grupper. En fra gruppen går uden for døren/står med ryggen til. Gruppen står i en rundkreds med hinanden i hænderne og skal nu vikle sig ind i sig selv, uden at der slippes i hænderne. Når gruppen er helt "indviklet", kaldes der på "kluddermor", der skal forsøge at "udvikle" gruppen igen.

Variationer: To eller flere kan være "kluddermor".

Variation: Kun tre i gruppen. En er "kluddermor", de to andre vikler sig ind. Kluddermor skal nu komme hen til de to, der er viklet ind. Hun må ikke se (kan f.eks. have et tørklæde for øjnene) og skal nu føle på de to "indviklede", indtil hun mener at vide, hvordan de er indviklet. Hun vender igen ryggen til, og de to løser sig op. Herpå skal "kluddermor", der nu må se, "indvikle" dem korrekt igen.
Husk at indlægge pauser hvor det føles godt.
Afslut dagen med at evaluere og snakke om dagens udbytte !

Denne dag indeholder 3 øvelser inspireret fra Ungdommens Røde kors undervisningswebsite

Til top